Poštovani Klijenti,

U razgovorima sa nekim žrtvama u ovom predemetu primetili smo da se ustručavaju da prijave svoja potraživanja.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih se žrtve prevara na internetu možda uzrdžavaju da prijave prevaru:

  • Sramota i stid: Žrtve prevara često se osjećaju sramotno zbog toga što su bile prevarene. Može im biti teško priznati da su nasjele na prijevaru i da su izgubile novac ili podatke. Boje se osude ili ismijavanja drugih ljudi koji bi mogli smatrati da su bili naivni ili nepažljivi.
  • Strah od posljedica: Žrtve prevara često strahuju od mogućih posljedica prijavljivanja prevara. Mogu se bojati odmazde ili osvete prevaranta. Prevaranti često koriste prijetnje ili zastrašivanje kako bi zadržali žrtve u šutnji.
  • Niska vjerojatnost hvatanja prevaranta: Žrtve mogu biti obeshrabrene prijavljivanjem prevara jer smatraju da je vrlo mala vjerojatnost da će prevaranti biti uhvaćeni i privedeni pravdi. Online prijevare često prelaze granice država i teško je pratiti tragove prevaranata.
  • Nedostatak svijesti o postupku prijave: Neki ljudi možda ne znaju kako prijaviti prevaru ili gdje potražiti pomoć. Nedostatak informacija i svijesti o tome kako djelovati u takvim situacijama može ih spriječiti da poduzmu korake za prijavu prevara.

Unatoč tim preprekama, vrlo je važno prijaviti prijevare na internetu. Prijavljivanje prevara može pomoći u zaštiti drugih potencijalnih žrtava i dati važne informacije kako bi se ovaj slučaj okončao. Ovakvim ponašanjem omogućeno je da Allied Capital Tarade i dalje radi.

Ako ste žrtve ove prevare prijavite svoje potraživanje. Vaš identitet i zaštita od bilo kakvog ugrožavanja od strane osumnjičenih je naš zadatak. Ukoliko nema Vaših prijava mi smo uskraćeni za informacije. Advokat ne može postupati sam za sebe njemu je potrebno da ga klijenti angažuju i ovlaste na postupanje.  

Advokat
Zoran Miljaković


Dear Clients,

In our discussions with some victims in this matter, we have observed that they hesitate to report their claims.

There are several reasons why victims of online scams may refrain from reporting the fraud:

  • Shame and embarrassment: Victims of scams often feel ashamed for having been deceived. It can be difficult for them to admit that they fell for the scam and lost money or personal information. They fear judgment or ridicule from others who may consider them naive or careless.
  • Fear of repercussions: Victims of scams often fear potential consequences of reporting the fraud. They may be afraid of retaliation or revenge from the scammer. Scammers often use threats or intimidation to keep victims silent.
  • Low likelihood of catching the scammer: Victims may be discouraged from reporting scams because they believe there is a very low probability of the scammers being caught and brought to justice. Online scams often cross international borders, making it difficult to trace the perpetrators.
  • Lack of awareness about the reporting process: Some individuals may not know how to report a scam or where to seek help. The lack of information and awareness about how to act in such situations can prevent them from taking steps to report the fraud.

Despite these obstacles, it is crucial to report internet scams. Reporting scams can help protect other potential victims and provide important information to bring this case to a resolution. By taking such action, Allied Capital Trade can be held accountable.

If you are a victim of this fraud, please report your claim. It is our responsibility to ensure your identity is protected and safeguarded against any potential threats from the suspects. Without your reports, we are deprived of crucial information. An attorney cannot act on their own behalf; they require clients to engage and authorize them to take action.

Zoran Miljakovic
Attorney at Law