Poštovani Klijenti, 

Vraćanje novca oštećenima u krivičnim postupcima vezanim za cyber kriminalitet može biti složen proces i zavisi od mnogo faktora, uključujući pravne nadležnosti, međunarodne saradnje, raspoloživih resursa i specifičnosti svakog pojedinačnog slučaja. Evo nekoliko opštih koraka koji se mogu preduzeti kako bi se oštećenima vratio novac i sta je do sada učinjeno u ovom slučaju:

Identifikacija i prijava: Prvi korak je identifikacija cyber kriminalnog incidenta i prijava istog nadležnim policijskim ili istražnim organima.

Oštećeni bi trebalo da pruže što više relevantnih informacija o incidentu kako bi se pokrenula istraga. REALIZOVANO

Istraga: Nadležni organi će pokrenuti istragu kako bi identifikovali počinioce i prikupili dokaze o njihovim aktivnostima. Ovde se može uključiti praćenje digitalnih tragova, analiza tehničkih podataka i saradnja sa internet provajderima. U TOKU

Pravni postupak: Kada su počinioci identifikovani, pokreće se pravni postupak. Ovo može uključivati hapšenje, suđenje i donošenje presude u skladu sa zakonom. U okviru presude, sud može naložiti da se oštećenima vrati novac koji im je uzet putem cyber kriminala.

Oduzimanje imovine: U nekim slučajevima, sud može naložiti i oduzimanje imovine počinilaca kako bi se obezbedila sredstva za vraćanje oštećenima. Ovo može uključivati bankovne račune, vrednosne papire ili druge vredne resurse.

Vraćanje novca: Kada sud naloži vraćanje novca oštećenima, tu dolazi do izazova. Počinioci cyber kriminala često skrivaju svoj identitet i koriste sofisticirane tehnike za prikrivanje transakcija. Međutim, istražitelji i stručnjaci za cyber bezbednost mogu raditi na praćenju novčanih tokova i da identifikuju I zaplente sredstva koja se mogu vratiti oštećenima.

Saradnja među državama: Ako su počinioci locirani u drugoj državi, vraćanje novca može zahtevati međunarodnu saradnju između pravosudnih organa. Ovo može biti složen proces koji podrazumeva pridržavanje međunarodnih sporazuma i procedura.

Dubai i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) generalno sarađuju sa Interpolom u slučajevima cyber kriminala i drugih oblika međunarodnog kriminala.

Naš predmet EGCM ispunjava se navedene kriterijume. Treba se naoružati strpljenjem i sačekati da se navedene radnje sprovedu.

Zoran Miljakovic

Attorney at Law


Dear Clients,

Refunding victims in criminal proceedings related to cybercrime can be a complex process and depends on numerous factors, including legal jurisdictions, international cooperation, available resources, and the specifics of each individual case. Here are a few general steps that can be taken to return money to victims and comparison as to what is done in this case so far:

Identification and Reporting: The first step is identifying the cybercriminal incident and reporting it to the appropriate law enforcement or investigative authorities. Victims should provide as much relevant information about the incident as possible to initiate an investigation. COMPLETED

Investigation: The relevant authorities will initiate an investigation to identify the perpetrators and gather evidence of their activities. This may involve analyzing digital traces, analyzing technical data, and collaborating with internet service providers. IN PROGRESS

Legal Proceedings: Once the perpetrators have been identified, the legal process is initiated. This may involve arrests, trials, and delivering verdicts in accordance with the law. As part of the verdict, the court may order the return of money to the victims that was taken from them through cybercrime.

Asset seizure: In some cases, the court may also order the seizure of the perpetrators’ assets to secure funds to compensate the victims. This could involve bank accounts, securities, or other valuable assets.

Money Return: When the court orders the victims compensated, challenges arise. Cybercriminals often conceal their identities and employ sophisticated techniques to obfuscate financial transactions and hide their assets. However, investigators and cybersecurity experts can work on tracing financial flows and identifying as well as recovering funds that can be returned to the victims.

International Cooperation: If the perpetrators are located in another country, the process of compensating the victims may require international cooperation between judicial authorities. This can be a complex process involving adherence to international agreements and procedures.

Dubai and the United Arab Emirates (UAE) generally collaborate with Interpol in cases of cybercrime and other forms of international criminal activity.

Our case, EGCM, meets the mentioned criteria. Patience is required, and we should await the implementation of the specified actions.

Zoran Miljakovic
Attorney at law