Dear Clients,

We would like to inform you about the progress made so far regarding this case. Some victims have been contacted by the police to provide their testimonies regarding the manner in which they were deceived and defrauded by the founders and promoters of the Jubilee Group. This means that the criminal proceedings are underway.

It is important to emphasize that obtaining statements from the victims in the criminal proceedings is a crucial step in the legal process to ensure that justice is served and to establish the relevant factual elements of the case. The victims are individuals who have suffered harm or have become victims of a criminal offense. Their statements play a significant role in clarifying the circumstances of the crime, identifying the perpetrators, and making decisions during the criminal prosecution.

Here are several key points regarding the testimony of victims in criminal proceedings:

Testimony Summons: Victims are typically issued a summons by the prosecutor or the police to provide their testimony. There is a possibility that they will be called as witnesses during the trial.

Importance of the Testimony: Victims’ testimonies play a crucial role in the investigation and ultimately in the court’s decision, providing the police and the court with a comprehensive picture of the events.

Victims’ Rights: During this process, victims are guaranteed certain rights. This includes the right to be informed about the progress of the proceedings, the right to protection and support, the right to ask questions and seek further explanations, as well as the right to fair compensation for any damages suffered.

If you are contacted by the police or the prosecution to provide a statement or testify, it is necessary to adhere to certain guidelines to ensure clear and accurate expression. It is crucial to be prepared with relevant evidence. These pieces of evidence will serve as the basis for your claims and help you support your statements. It is important to gather the following:

Evidence of Transactions: Bring evidence of the payments you have made to the Jubilee Group, as well as information about the wallets or accounts to which the payments were made. This will help confirm your financial transactions and aid the investigation in locating the assets.

Records of Participation in Presentations: If you have attended live presentations or Zoom meetings, gather relevant evidence of your participation. This may include meeting notes, emails or invitations you received, as well as attendance confirmations.

Evidence about the Perpetrators: If you have pictures or other information about individuals connected to this event or the Jubilee Group, such as phone numbers, addresses, and the like, bring this information with you. It can be useful for identifying relevant individuals in the investigation.

Be Clear: When giving a statement or testimony, focus on detailed and clear explanations. Highlight moments when the founders and promoters, during presentations or Zoom meetings, discussed and live demonstrated alleged arbitrage trades and promised earnings. Describe your emotional state and reactions after these presentations to illustrate your thoughts and feelings regarding the investment.

Preventing Access to investors’ Funds: Explain the point at which you could no longer withdraw money from your account or access your account. Describe all the steps you took to try to resolve this situation and to protect your rights as an investor. How did you feel after losing your investment?

I want to emphasize that if you don’t have all the elements mentioned above or if you don’t remember all the details, please provide the information you do have. Everything will be helpful and taken into consideration. Approach this without any stress; the person taking your statement will assist you and ask questions if you happen to miss something.

If you receive a summons to give a statement or testimony and you need additional information, you can send us your questions through the “Contact Us” section on our website at https://defendme.global/.

Zoran Miljakovic

Attorney at Law


Poštovani Klijenti,

Želimo da vas obavestimo o dosadašnjem napretku u vezi sa ovim predmetom. Oštećeni se pozivaju od strane policije kako bi pružili svoje iskaze u vezi sa načinom na koji su bili prevareni od strane osnivača i promotera Jubilee Grupe. To znači da je krivični postupak u toku.

Važno je istaći da davanje iskaza oštećenih u krivičnom postupku predstavlja ključni korak u pravnom procesu kako bismo osigurali da se pravda zadovolji i da se utvrde relevantni činjenični elementi predmeta. Oštećeni su lica koja su pretrpela štetu ili su postala žrtve krivičnog dela. Njihovi iskazi imaju značajnu ulogu u razjašnjavanju okolnosti krivičnog dela, identifikaciji počinioca i donošenju odluke tokom krivičnog gonjenja.

Ovde su nekoliko ključnih tačaka u vezi sa davanjem iskaza oštećenih u krivičnom postupku:

Poziv za Svedočenje (Davanje Iskaza): Oštećenima se obično upućuje poziv od strane tužioca ili policije da pruže svoje iskaze. Postoji mogućnost da će biti pozvani kao svedoci tokom suđenja.

Uloga Iskaza Oštećenih: Njihovi iskazi igraju ključnu ulogu u istrazi i na kraju u sudskoj odluci, pružajući policiji i sudu sveobuhvatnu sliku događaja.

Prava Oštećenih: Tokom ovog procesa, oštećenima su zagarantovana određena prava. To uključuje pravo da budu obavešteni o toku postupka, pravo na zaštitu i podršku, pravo postavljanja pitanja i traženja dodatnih objašnjenja, kao i pravo na pravičnu naknadu za pretrpljenu štetu.

Ukoliko budete kontaktirani od strane policije ili tužilaštva radi pružanja iskaza ili svedočenja, potrebno je da se pridržavate određenih smernica kako biste osigurali jasno i tačno izražavanje. Ključno je da budete spremni sa relevantnim dokazima. Ovi dokazi će služiti kao osnova za vaše tvrdnje i pomoći će vam da podržite svoje izjave. Važno je da prikupite sledeće:

Dokazi o Transakcijama: Sa sobom ponesite dokaze o uplatama koje ste izvršili, kao i informacije o novčanicima na koje su uplate izvršene. Ovo će pomoći u potvrđivanju vaših finansijskih transakcija i tragova novca.

Evidencije o Učešću na Prezentacijama: Ako ste prisustvovali živim prezentacijama ili Zoom sastancima, prikupite relevantne dokaze o vašem učešću. Ovo može uključivati beleške sa sastanka, e-poštu ili pozivnice koje ste dobili, kao i potvrde o prisustvu.

Dokazi o Osobama: Ako posedujete slike ili druge podatke o osobama koje su povezane sa ovim događajem, kao što su telefoni, adrese i slično, ponesite ove informacije sa sobom. To može biti korisno za identifikaciju relevantnih lica u istrazi.

Detaljno Izražavanje: Kada budete davali iskaz ili svedočenje, fokusirajte se na detaljno izražavanje. Posebno istaknite trenutke kada su osnivači i promoteri tokom prezentacija ili Zoom sastanaka govorili i uzivo prikazivali navodne arbitraže i obećavali zaradu. Opišite svoje emotivno stanje i reakcije nakon ovih prezentacija, kako biste ilustrovali svoje razmišljanje i osećanja u vezi sa investiranjem.

Sprečavanje Pristupa Sredstvima: Pojasnite momenat kada više niste mogli povući novac sa svog računa ili pristupiti svom nalogu. Opišite sve korake koje ste preduzeli da biste pokušali rešiti ovu situaciju i sproveli potrebne mere kako biste zaštitili svoja prava kao investitora. Kako ste se osećali nakon gubitka svoje investicije.

Posebno napominjem da ukoliko nemate sve gore navedene elemente ili se ne sećate svih detalja, vi iznesite ono sa čime raspolažete. Sve će biti korisno i uzeto u obzir. Pristupite ovome bez ikakvog stresa, lice pred kojim budete davali iskaz će vam pomoći i postavljati pitanja ukoliko ste nešto propustili.

Ukoliko dobijete poziv za davanje iskaza-svedočenje, a imate potrebe za dodatnim informacijama, možete nam preko rublike Contact Us na sajtu https://defendme.global/ poslati pitanja.

Advokat Zoran Miljaković