Cybercrime Zapadni Balkan

Cybercrime Southeast Europe

Šta se dešava sa predemetom nakon podnošenja krivične prijave?

Tužilaštvo preuzima ključnu ulogu u istrazi i procesuiranju krivičnog dela. Prvi korak u postupku je analiza prijave kako bi se utvrdilo da li postoje dovoljno osnovane sumnje da je došlo do krivičnog dela. Ako tužilac utvrdi osnovanu sumnju, pokreće se istraga.

Tokom istrage, tužilac ima ovlašćenje da sprovede niz aktivnosti, uključujući saslušanje svedoka, prikupljanje dokaza, naredbu policiji za sprovođenje neophodnih istražnih radnji. Ukoliko se tokom istrage utvrdi da ima dovoljno dokaza tužilac podiže optužnicu.

Kada je žrtva prevarena putem interneta, to је najčešće оd lica koji se kriju iza lažnih naloga ili iza naloga koji po svom izgledu predstavljaju prave naloge, odnosno sadrže ime i prezime, fotografije, odnosno sadržaj iz koga se može pretpostaviti identitet lica. Kažemo pretpostaviti jer može doći do zloupotrebe tuđih podataka.

S tim u vezi moraju se kao dokazi pronaći podaci (URL adrese,IP adrese, brojevi telefona korišćeni za verifikaciju, adrese elektronske pošte, podaci o lokaciji, komunikacija i dr.) koji bi učinioca stavili iza tog naloga u vreme i mesto izvršenja dela.

Te naloge o korisniku, najčešće, poseduju kompanije koje su pružaoci uluga kao što su Facebook, Whatsapp, Viber, TikTok i dr. To u istragama nadlženog tužioca neizostavno dovodi do direktnog obraćanja takvim kompanijama. Zavisno od jurisdikcije zemlje u kojoj se nalazi sedište kompanije može doći do različitih odgovora i samo vreme potrebno za dostavljanje podataka može biti različito.

S obzirom na to, jako je bitno prilikom prijave ili kasnije, da nam žrtve dostave sve tragove komunikacije sa učiniocima.

Nakon podizanja optužnice, predmet se prenosi sudu, koji donosi konačnu odluku o krivici ili nevinosti optuženog. Tužilac ima obavezu da zastupa državu tokom sudskog procesa i iznosi dokaze koji podržavaju optužnicu.

Šta radi Vaš advokat: Podnosi krivčnu prijavu, saradjuje sa tužiocem u toku istrage, kada predmet dodje do suda zastupa Vas u kričnom postupku kao žrtvu radi naknade štete koju ste prtrpeli. Angažovanje advokata prestaje kada Vi naplatie svoju štetu.

U svim predmetima u kojima smo već podneli krivične pijave, moguće je da nam ukoliko imate dokaze nove komunikacije sa učiniocima iste dostavite, takođe moguće je da se žrtve priključe već podnetoj krivičnoj prijavi preko našeg sajta https://defendme.global/. Ukoliko ste žrtve neke od prevara koja nije ovde navedena ili ukoliko imate pitanja možete nas kontaktirati preko navedenog sajta koristeći rubliku Contact us.

Advokat Zoran Miljaković